دانلود بازی هیجانی BloodRunner گردش خون که شما در یک سفر به درون رگ ها و در خون بدن و در پیچ و تاب های آن شروع به حرکت می کنید و به همجای بدن از جمله اطراف قلب، چشم، مغز، گوش داخلی، ریه ها و ... می روید و باید حواستان به حرکات تند و کند خون باشد.

BloodRunner