سرزمین غیر عادی Oddland - دانلود بازی اندروید : سرزمین مادری شما با چالشی بزرگ از ورود تبهکاران و آدم های خطرناک قرار گرفته است و چشم تمامی مردم برای نجات شهر به شما است تا این سرزمین را به حالت عادی خود بازگردانید و حماسه ساز این مردم باشید.

سرزمین غیر عادی Oddland - دانلود بازی اندروید